Privacy statement

Ons website adres is: https://sociaalbezit.nl.

Dit is de privacy statement van Coöperatie Sociaal Bezit U.A. 

Coöperatie Sociaal Bezit U.A. en uw persoonsgegevens

In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen.

 

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u lid van onze Coöperatie of overweegt u om lid te worden of heeft u interesse getoond in een bepaalde dienst door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit Privacy Statement voor u.

 

Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer u betrokken bent geweest bij een transactie met een van onze leden.

 

Geldt dit voor u? Dan is dit Privacy Statement ook voor u bedoeld.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is Coöperatie Sociaal Bezit U.A.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

 

Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw gegevens die wij van anderen hebben gekregen

Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen. Als uw partner bijvoorbeeld mede namens u een transactie met of via ons aangaat, kunnen wij ook gegevens over u vragen. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • openbare registers waarin uw gegevens staan, zoals de registers van het Kadaster en de Kamer van

Koophandel;

 • openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn;
 • bestanden van andere partijen die gegevens over u verzameld hebben, zoals marktonderzoeksbureaus of handelsinformatiebureaus;
 • bemiddelaars en adviseurs die door u zijn ingeschakeld en met wiens hulp u bij ons een transactie heeft

afgesloten;

 

 

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?

Natuurlijk mogen wij uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 • Overeenkomst

Om aan het lidmaatschap van onze coöperatie verbonden overeenkomsten met u te sluiten en na te kunnen komen, gebruiken wij uw gegevens. Denk hierbij aan uw (e-mail) adresgegevens, uw bankrekeningnummer, uw BSN-nummer, paspoort /ID- bewijs en uw geboortedatum.

 • Wettelijke verplichting

Er gelden veel wetten en regels voor bedrijven en organisaties welke actief zijn in de financiële wereld. Het gaat niet alleen om Europese of Nederlandse regels maar soms ook om regels uit andere landen. Op grond van die regels moeten wij gegevens over u verwerken, bijvoorbeeld om een zo goed mogelijk beeld van u als klant hebben. Ook moeten wij maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financieren van terrorisme en witwassen te bestrijden. Daar hoort ook bij dat wij u identificeren en kunnen aantonen dat wij weten wie u bent. Daarom kunnen wij een kopie bewaren van uw geldig identiteitsdocument.

 • Gerechtvaardigd belang van ons of van anderen

Wij mogen uw gegevens ook gebruiken als we daar zelf een belang bij hebben. Dat heet ‘gerechtvaardigd belang’. Ons belang om uw gegevens te gebruiken moet wel zwaarder wegen dat uw recht op privacy. We wegen daarbij alle belangen dus af.

Wat zijn gevallen waarin wij een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken?

 

Bijvoorbeeld:

 • Beschermen van onze eigen financiële positie en die van anderen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen en bestrijden van fraude. Het gaat dan niet alleen om fraude tegen ons maar ook tegen andere financiële instellingen. Met die andere financiële instellingen kunnen wij gegevens daarom uitwisselen. Ook kunnen wij die gegevens opnemen in een aparte administratie binnen onze Coöperatie of in een extern register.
 • Voor zover het nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, kunnen wij gegevens vastleggen van andere personen dan onze klanten, zoals benadeelden, bewindvoerders en
 • Om risico’s beter te kunnen inschatten, onze diensten (door) te ontwikkelen en om prijzen van onze dienstverlening goed te kunnen bepalen. Uw gegevens gebruiken wij daarom voor statistische
 • We bewaren uw gegevens om in het geval van een klacht of geschil over de juiste informatie te kunnen beschikken.
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een efficiëntere administratie door het centraliseren van administratiesystemen, het gebruik maken van externe dienstverleners of het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk

 

 • Andere doelen

Wij mogen uw gegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de gegevens aan ons had gegeven. Het nieuwe doel moet dan passen bij het doel waarvoor u uw gegevens in eerste instantie aan ons had gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar geeft wel aanknopingspunten.

 

 • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de gegevens eerder gaf? Past het nieuwe doel daarbij?
 • Hoe hebben wij de gegevens ooit ontvangen? Hebben wij de gegevens van uzelf gekregen of op een andere manier?
 • Om wat voor soort gegevens gaat het precies? Zijn ze gevoelig of minder gevoelig?
 • Wat zijn de gevolgen voor u? Is dat in uw voordeel, uw nadeel of maakt het niet uit?
 • Wat kunnen we doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk aan anonimiseren of versleutelen.

Verplichte gegevens

Hebben wij gegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten? En wilt u die toch niet geven, terwijl in onze algemene voorwaarden of in de wet staat dat dat wel moet? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn.

 

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet.

 

Telefoongesprekken en (video)chats

Het kan zijn dat uw stem wordt opgenomen bij een telefoongesprek of dat een videochat of cameraregistratie wordt gemaakt. Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U heeft ook dezelfde rechten. We kunnen besluiten om deze telefoongesprekken en (video)chats/beelden vast te leggen en te bewaren. Dit kan dienen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bewijslevering en het trainen en beoordelen van medewerkers.

 

Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we uw gegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U leest hieronder wie dat zijn.

 

Onze dienstverleners

Wij werken soms ook met bedrijven die ons helpen bij onze dienstverlening aan u. Dat heet uitbesteden. Het kan zijn dat die bedrijven ook uw gegevens moeten hebben om hun werk voor ons goed te kunnen doen. Wij kiezen die bedrijven zorgvuldig uit. We maken duidelijke afspraken in een contract over hoe zij met uw gegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk als wij een ander bedrijf inschakelen dat voor ons werkt.

 

Bevoegde publieke instanties

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, het openbaar ministerie en opsporingsinstanties kunnen gegevens opvragen. Op grond van de wet moeten wij die gegevens geven. Daar kunnen ook gegevens van u bij zitten.

 

Gebruik van uw gegevens voor Direct marketing

Wijzelf gebruiken uw gegevens niet voor Direct marketing of het doen van aanbiedingen. Wel kan Coöperatie Sociaal Bezit U.A. u benaderen in verband met Direct marketing of het doen van aanbiedingen. Het Privacy Statement van Coöperatie Sociaal Bezit U.A. is daarop van toepassing. Ook is de cookieverklaring van Coöperatie Sociaal Bezit U.A. van toepassing als uw de website bezoekt waarop onze diensten aangeboden worden.

 

Beveiliging van uw gegevens

We doen onze uiterste best om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. We investeren veel in onze systemen, procedures en mensen. We zorgen er voor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw gegevens. We trainen onze medewerkers ook om veilig om te gaan met uw gegevens en onze medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Alleen medewerkers voor wie het vanwege hun taak noodzakelijk is om uw gegevens in te zien, hebben toegang tot uw gegevens.

De veiligheid van ons dataverkeer houden wij voortdurend in de gaten. Wanneer er iets misgaat, wordt er meteen actie ondernomen. Datalekken lossen we op en registreren wij. Dat zijn wij volgens de wet verplicht. Wij melden dit aan de toezichthouder en als dat nodig is ook aan u.

 

Uw gegevens buiten Europa

Uw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen worden persoonsgegevens buiten de EU verwerkt. Ook zijn sommige van onze leveranciers en samenwerkingspartners gevestigd buiten de EU of verlenen deze diensten buiten de EU. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens. Dus net zoals we dat binnen de EU doen.

Hoe bepalen wij hoe lang wij uw gegevens bewaren?

Uitgangspunt is dat we gegevens in elk geval bewaren zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen.

Hoe lang wij gegevens bewaren laten we afhangen van de volgende criteria:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de belastingwetgeving of, indien van toepassing, op grond van wetgeving die speciaal voor financiële ondernemingen geldt (Wet Financieel Toezicht). In de meeste gevallen bewaren wij uw gegevens tot 7 jaar nadat uw lidmaatschap is gestopt.
 • Het kan zijn dat de coöperatie betrokken raakt bij een rechtszaak of andere procedure. In Nederland of in het

buitenland. Om goed te kunnen bewijzen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren wij onder meer gegevens. We kunnen gegevens in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

 

Welke rechten heb ik? Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle gegevens die wij van u verwerken. Dit houdt in dat u kan opvragen welke persoonsgegevens zijn geregistreerd door ons en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Als u uw gegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen uw gegevens te verbeteren. In sommige gevallen kunt u ons ook vragen uw gegevens te wissen. Dat kan niet in alle gevallen. We hoeven een verzoek om uw gegevens te wissen ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld niet als we op grond van de wet uw gegevens nog langer moeten bewaren.

U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:

 • U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn,
 • Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens
 • Wij uw persoonsgegevens willen vernietigen maar u ze nog nodig heeft (bijvoorbeeld na de bewaartermijn)

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens volgens u gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

We kunnen er voor zorgen dat u uw gegevens krijgt die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat heet ‘data portabiliteit’. U kunt ons ook vragen die gegevens rechtstreeks aan een andere partij toe te sturen.

Let op de veiligheid van uw gegevens. Controleer of de partij aan wie u uw gegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met uw gegevens omgaat als wij. Als u uw gegevens wilt ontvangen, let er dan op dat uw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is- of kan worden gehackt. Uw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn. Een verzoek om uw gegevens te ontvangen of aan een ander te geven kunt u bij ons doen via info@sociaalbezit.nl

 

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Die kunt u bereiken via info@sociaalbezit.nl Als u vragen heeft over het Privacy Statement kunt u contact met onze functionaris voor de gegevensbescherming opnemen.

Ook als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u ook een klacht indienen via info@sociaalbezit.nl uiteraard heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wijziging van het Privacy Statement

Het kan zijn dat er in de loop van de tijd veranderingen in het gebruik van persoonsgegevens plaatsvinden door wijziging van wet- en regelgeving of wijziging van onze diensten en producten die rechtstreeks gevolgen hebben op het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. In dat geval passen wij het Privacy Statement aan.