Disclaimer Coöperatie Sociaal Bezit U.A.

Algemeen

Gebruik van deze site van Coöperatie Sociaal Bezit U.A. en de daarmee verbonden sites van Coöperatie Sociaal Bezit U.A. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van onze Coöperatie.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Coöperatie Sociaal Bezit U.A. verstrekt met deze website informatie over activiteiten die door de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. aan haar leden worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De op deze site geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Coöperatie zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van de activiteiten die daarop worden aangeboden. De Coöperatie Sociaal Bezit U.A. geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de Coöperatie en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Coöperatie. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de Coöperatie Sociaal Bezit U.A. zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De Coöperatie Sociaal Bezit aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Coöperatie verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Elektronische nieuwsbrief

We werken hard aan actuele en correcte inhoud van de e-mail nieuwsbrieven. Coöperatie Sociaal Bezit U.A. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de e-mailnieuwsbrief of in de informatie waarnaar gelinkt wordt. De informatie in de e-mailnieuwsbrieven is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet verder worden verspreid zonder de expliciete toestemming van Coöperatie Sociaal Bezit U.A.

Klachtenservice

De Coöperatie Sociaal Bezit U.A. stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt, want zo kunnen wij proberen onze dienstverlening verder te ontwikkelen. Bovendien biedt het ons de kans om onze service aan u en andere Coöperatieleden te verbeteren.